#[attributes]

Attribute là metadata được apply cho một số module, crate hoặc item. Metadata này được dùng cho việc:

 • conditional compilation of code: compile code theo điều kiện, ví dụ một số code sẽ chỉ được compile cho tests, cho OS cụ thể, cho một số feature nào đó, etc.

  // This function only gets compiled if the target OS is linux
  #[cfg(target_os = "linux")]
  fn are_you_on_linux() {
    println!("You are running linux!");
  }
  
  // And this function only gets compiled if the target OS is *not* linux
  #[cfg(not(target_os = "linux"))]
  fn are_you_on_linux() {
    println!("You are *not* running linux!");
  }
 • set crate name, version and type (binary or library)

  // This crate is a library
  #![crate_type = "lib"]
  // The library is named "rary"
  #![crate_name = "rary"]
  
  pub fn public_function() {
    println!("called rary's `public_function()`");
  }
 • disable lints (warnings)

 • bật một số tính năng của compiler (macros, glob imports, etc.)

 • link đến foreign library

 • đánh dấu các function là unit tests

  #[test]
  fn test_hello() {
    assert!("hello");
  }
 • đánh dấu function là một phần của benchmark

Khi một attributes được apply cho cả crate, cú pháp là #![crate_attribute]. Khi apply cho một module hoặc item, cú pháp là #[item_attribute] (không có dấu !).

Attributes cũng có thể có tham số:

 • #[attribute = "value"]
 • #[attribute(key = "value")]
 • #[attribute(value)]

Attributes có thể có nhiều giá trị, có thể break thành nhiều dòng:

#[attribute(value, value2)]

#[attribute(value, value2, value3,
      value4, value5)]