match

match được dùng khá phổ biến trong Rust (Pattern Syntax).