Preludes

Preludes là những thứ được định nghĩa trong std, và được import sẵn, vì chúng thường sẽ phải được dùng trong mọi chương trình Rust. Bạn có thể sử dụng mà không cần phải import, ví dụ như: Option, Result, Ok, Err, ...

Mặc dù std của Rust có rất nhiều module và tính năng, nhưng không phải mọi thứ đều được preludes.

Đây là danh sách những thứ được preludes: https://doc.rust-lang.org/std/prelude/#prelude-contents


The prelude used in Rust 2021, std::prelude::rust_2021, includes all of the above, and in addition re-exports: