self::, super::

Mặc định thì use sẽ import đường dẫn tuyệt đối, bắt đầu từ crate root. selfsuper thường dùng để import mod theo vị trí tương đối.

#![allow(unused)]
fn main() {
// src/level_1/level_2/mod.rs

use self::hello_1;
use super::super::level3::hello_2;
}