Sử dụng README.md làm crate document

Nội dung comment dưới đây trong src/lib.rs được gọi là crate document, được render thành nội dung trong trang chủ doc của library.

File: src/lib.rs

#![allow(unused)]
fn main() {
//! This is crate document
//!
//! # Usage
//!
//! ```
//! [dependencies]
//! duyet_lib = "0.9"
//! ```
//! ...
}

Và nội dung này cũng thường sẽ giống với README.md để hiển thị trên Github. Một cách để tránh lặp lại nội dung và đồng bộ với nhau là rustdoc render trực tiếp nội dung từ README.md.

File: src/lib.rs

#![allow(unused)]
fn main() {
#[doc = include_str!("../README.md")]
}

File: README.md

This is crate document

# Usage

```
[dependencies]
duyet_lib = "0.9"
```
...