Viết Docs

Rust mặc định được phát hành cùng với một công cụ gọi là rustdoc hay cargo doc. Giúp generate document cho Rust project.

Cơ bản

Thử viết 1 crate đơn giản và document nó:

cargo new duyet_lib --lib
cd duyet_lib

Trong src/lib.rs, Cargo đã generate sẵn 1 đoạn code, hãy xóa và thay nó bằng:

#![allow(unused)]
fn main() {
/// foo is a function
fn foo() {}
}

Bây giờ hãy dùng lệnh sau để generate document và xem nó trên trình duyệt:

cargo doc --open

rustdoc đọc mọi comment ///, //! và generate document theo cấu trúc của project. Nôi dung của document được viết bằng Markdown.

Hãy xem trang viết comment sao cho đúngDoc comments để biết thêm về cách viết comment doc sao cho chuẩn.

References