Unit Tests

Unit tests được đặt trong thư mục src trong mỗi file code mà bạn đang test. Có một convention là tạo một module tên tests trong mỗi file chứa function cần test, annotate module này với attribute #[cfg(test)].

#[cfg(test)]

#[cfg(test)] báo cho compiler biết module này được dùng để compile thành test, chỉ được dùng khi chạy cargo test, không dùng khi cargo build.

File: src/lib.rs

#![allow(unused)]
fn main() {
pub fn adder(a: i32, b: i32) -> i32 {
  a + b
}

#[cfg(test)]
mod tests {
 use super::*;

 #[test]
 fn test_adder() {
  let expected = 4;
  let actual = adder(2, 2);

  assert_eq!(expected, actual);
 }
}
}

Trong module tests có thể sẽ có một vài helper function khác, do đó những function nào là function test sẽ được đánh dấu là #[test] để compiler nhận biết.

Test private function

Ở ví dụ trên thì public function adder được import vào trong module tests theo đúng rule của Rust. Vậy còn private function thì sao? Có một cuộc tranh cãi trong cộng đồng về việc này. Cuối cùng thì Rust cho phép import private function vào tests module.

#![allow(unused)]
fn main() {
pub fn adder(a: i32, b: i32) -> i32 {
  adder_internal(a, b)
}

fn adder_internal(a: i32, b: i32) -> i32 {
  a + b
}
 
#[cfg(test)]
mod tests {
 use super::*;

 #[test]
 fn test_adder() {
  let expected = 4;
  let actual = adder_internal(2, 2);

  assert_eq!(expected, actual);
 }
}
}