Specifying Multiple Trait Bounds with the + Syntax

Ta có cú pháp + nếu muốn generic T có được impl nhiều trait khác nhau. Ví dụ ta muốn item phải có cả Summary lẫn Display

pub fn notify(item: &(impl Summary + Display)) {}
pub fn notify<T: Summary + Display>(item: &T) {}