Vectors

Vector có để được xem là re-sizable array nhưng mọi phần tử trong vec phải có cùng kiểu dữ liệu.

Vector là một generic type: Vec<T>, T có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào. Ví dụ một vector chứa i32 được viết là Vec<i32>.

Tạo vector

#![allow(unused)]
fn main() {
let a1: Vec<i32> = Vec::new();
let a2: Vec<i32> = vec![];

// Khai báo kiểu cho phần tử đầu tiên
let b2 = vec![1i32, 2, 3];

// Vec chứa mười số 0
let b3 = vec![0; 10];
}

In vector

#![allow(unused)]
fn main() {
let c = vec![5, 4, 3, 2, 1];
println!("vec = {:?}", c);
}

Push và Pop

#![allow(unused)]
fn main() {
let mut d: Vec<i32> = vec![];
d.push(1);
d.push(2);
d.pop();
}

Kiểm tra kích thước của vector

#![allow(unused)]
fn main() {
let d = vec![0; 10];

println!("len = {}", d.len());
}