lazy_static

lazy_static là một macro cho phép khởi tạo biến static nhưng chứa giá trị được thực thi lúc runtime. Các giá trị này có thể là bất kỳ cái gì cần heap allocations, ví dụ như Vector, HashMap hoặc function call.

File: Cargo.toml

[dependencies]
lazy_static = "1"

Ví dụ:

use lazy_static::lazy_static;
use std::collections::HashMap;

lazy_static! {
  static ref HASHMAP: HashMap<u32, &'static str> = {
    let mut m = HashMap::new();
    m.insert(0, "foo");
    m.insert(1, "bar");
    m.insert(2, "baz");
    m
  };
  static ref COUNT: usize = HASHMAP.len();
  static ref NUMBER: u32 = times_two(21);
}

fn times_two(n: u32) -> u32 { n * 2 }

fn main() {
  println!("The map has {} entries.", *COUNT);
  println!("The entry for `0` is \"{}\".", HASHMAP.get(&0).unwrap());
  println!("A expensive calculation on a static results in: {}.", *NUMBER);
}

References