Enum

Giống như các ngôn ngữ khác, Enum là một kiểu giá trị đơn, chứa các biến thể (variants).

#![allow(unused)]
fn main() {
enum Day {
 Sunday,
 Monday,
 Tuesday,
 Wednesday,
 Thursday,
 Friday,
 Saturday
}

let today = Day::Sunday;
}

Enum variant có thể là

 • unit variant
 • tuple variant
 • struct variant
#![allow(unused)]
fn main() {
enum FlashMessage {
 Success, // unit variant
 Error(String), // tuple variant
 Warning { category: i32, message: String }, // struct variant
}
}

match Enum

match cực kỳ mạnh và được dùng trong Rust phổ biến.

Ví dụ sau là cách để kiểm tra một giá trị enum là variant nào.

enum Coin {
 Penny,
 Nickel,
 Dime,
 Quarter,
}

fn value_in_cents(coin: Coin) -> u8 {
 match coin {
  Coin::Penny => 1,
  Coin::Nickel => 5,
  Coin::Dime => 10,
  Coin::Quarter => 25,
 }
}

fn main() {}

match còn có thể trích xuất các giá trị từ tuple variant hoặc struct variant.

#![allow(unused)]
fn main() {
enum FlashMessage {
 Success, // unit variant
 Error(String), // tuple variant
 Warning { category: i32, message: String }, // struct variant
}

fn format_message(message: FlashMessage) -> String {
 match message {
  FlashMessage::Success => "success".to_string(),
  FlashMessage::Error(err) => format!("My error: {}", err),
  FlashMessage::Warning{ category, message } => format!("Warn: {} (category: {})", message, category),
 }
}

let m = format_message(FlashMessage::Error("something went wrong".to_string()));
println!("{m}");
}

References

use Enum::

Ta có thể mang variants ra ngoài scope của enum bằng use.

enum Coin {
 Penny,
 Nickel,
 Dime,
 Quarter,
}

// hoặc
// use self::Coin::{Penny, Nickel, Dime, Quarter};
use Coin::*;

fn value_in_cents(coin: Coin) -> u8 {
 match coin {
  Penny => 1,
  Nickel => 5,
  Dime => 10,
  Quarter => 25,
 }
}

fn main() {
 assert_eq!(value_in_cents(Penny), 1);
 assert_eq!(value_in_cents(Coin::Penny), 1);
}

impl Enum

Ta cũng có thể impl cho enum giống như struct.

#![allow(unused)]
fn main() {
enum Day {
 Sunday,
 Monday,
 Tuesday,
 Wednesday,
 Thursday,
 Friday,
 Saturday
}

// impl enum
impl Day {
 fn today(self) -> Self {
  self
 }
}

// Trait
trait DayOff {
 fn day_off(self);
}

// impl trait for enum
impl DayOff for Day {
 fn day_off(self) {
  match self.today() {
   Self::Sunday | Self::Saturday => println!("day off"),
   _ => println!("noooo"),
  }
 }
}

let today = Day::Sunday;
today.day_off();
}