match Enum

match cực kỳ mạnh và được dùng trong Rust phổ biến.

Ví dụ sau là cách để kiểm tra một giá trị enum là variant nào.

enum Coin {
 Penny,
 Nickel,
 Dime,
 Quarter,
}

fn value_in_cents(coin: Coin) -> u8 {
 match coin {
  Coin::Penny => 1,
  Coin::Nickel => 5,
  Coin::Dime => 10,
  Coin::Quarter => 25,
 }
}

fn main() {}

match còn có thể trích xuất các giá trị từ tuple variant hoặc struct variant.

#![allow(unused)]
fn main() {
enum FlashMessage {
 Success, // unit variant
 Error(String), // tuple variant
 Warning { category: i32, message: String }, // struct variant
}

fn format_message(message: FlashMessage) -> String {
 match message {
  FlashMessage::Success => "success".to_string(),
  FlashMessage::Error(err) => format!("My error: {}", err),
  FlashMessage::Warning{ category, message } => format!("Warn: {} (category: {})", message, category),
 }
}

let m = format_message(FlashMessage::Error("something went wrong".to_string()));
println!("{m}");
}

References