Result map

Ta có thể xử lý giá trị bên trong Result mà không cần xử lý Err, trong trường hợp bạn muốn trả Err cho hàm bên trên đó tự lý.

use std::num::ParseIntError;

fn multiply(a: &str, b: &str) -> Result<i32, ParseIntError> {
 match a.parse::<i32>() {
  Ok(first) => {
   match b.parse::<i32>() {
    Ok(second) => Ok(first * second),
    Err(e) => Err(e),
   }
  },
  Err(e) => Err(e),
 }
}

fn print(result: Result<i32, ParseIntError>) {
 match result {
  Ok(n) => println!("n is {}", n),
  Err(e) => println!("Error: {}", e),
 }
}

fn main() {
 let twenty = multiply("10", "2");
 print(twenty);

 let tt = multiply("t", "2");
 print(tt);
}

Thay vào đó ta sử dụng .map(), .and_then() để đoạn code trên hiệu quả và dễ đọc hơn.

use std::num::ParseIntError;

fn multiply(a: &str, b: &str) -> Result<i32, ParseIntError> {
 a.parse::<i32>().and_then(|first| {
  b.parse::<i32>().map(|second| first * second)
 })
}

fn print(result: Result<i32, ParseIntError>) {
 match result {
  Ok(n) => println!("n is {}", n),
  Err(e) => println!("Error: {}", e),
 }
}

fn main() {
  let twenty = multiply("10", "2");
  print(twenty);

  let tt = multiply("t", "2");
  print(tt);
}