Result alias

Rust cho phép chúng ta tạo alias. Việc alias Result sẽ tiết kiệm chúng ta rất nhiều thời gian, nhất là trong cùng một module và ta đang cố reuse Result nhiều lần.

use std::num::ParseIntError;

// Define a generic alias for a `Result` with the error type `ParseIntError`.
type AliasedResult<T> = Result<T, ParseIntError>;

// Use the above alias to refer to our specific `Result` type.
fn multiply(a: &str, b: &str) -> AliasedResult<i32> {
 a.parse::<i32>().and_then(|first| {
  b.parse::<i32>().map(|second| first * second)
 })
}

fn print(result: AliasedResult<i32>) {
 match result {
  Ok(n) => println!("n is {}", n),
  Err(e) => println!("Error: {}", e),
 }
}

fn main() {
 print(multiply("10", "2"));
 print(multiply("t", "2"));
}