Generic Implementation

Ta cũng có thể sử dụng generic type cho implementation.

Khai báo generic type sau từ khóa impl: impl<T, U> ....

struct S; // Kiểu tường minh `S`
struct GenericVal<T>(T); // Generic type `GenericVal`

// impl cho GenericVal, chúng ta có thể chỉ định cụ thể kiểu dữ liệu cho type parameters:
impl GenericVal<f32> {} // `f32`
impl GenericVal<S> {} // `S` được định nghĩa ở trên

// cần khai báo `<T>` để duy trì tính tổng quát
impl<T> GenericVal<T> {}

fn main() {}

Một ví dụ khác

struct GenVal<T> {
  gen_val: T,
}

// impl of GenVal for a generic type `T`
impl<T> GenVal<T> {
  fn value(&self) -> &T {
    &self.gen_val
  }
}

fn main() {
  let x = GenVal { gen_val: 3i32 };
  let y = GenVal::<u32> { gen_val: 6 };

  println!("{}, {}", x.value(), y.value());
}