Generic Trait

Trait cũng có thể được tổng quát hóa.

// Non-copyable types.
struct Empty;
struct Null;

// A trait generic over `T`.
trait DoubleDrop<T> {
  // Định nghĩa một method trên type hiện tại, method nhận
  // một giá trị khác cũng có kiểu `T` và không làm gì với nó.
  fn double_drop(self, _: T);
}

// Implement `DoubleDrop<T>` cho mọi generic parameter `T` và
// caller `U`.
impl<T, U> DoubleDrop<T> for U {
  // Method này take ownership của cả 2 arguments,
  // sau đó giải phóng bộ nhớ cho cả 2, do ra khỏi scope {}
  // mà không làm gì cả.
  fn double_drop(self, _: T) {}
}

fn main() {
  let empty = Empty;
  let null = Null;

  // Deallocate `empty` and `null`.
  empty.double_drop(null);

  // TODO: uncomment
  // empty;
  // null;
}