format!

Đây là một trong những macro được dùng nhiều nhất trong Rust.

format!() giúp khởi tạo một String. Tham số đầu tiên của format! là chuỗi định dạng. Sức mạnh của format string này ở trong các {}.

Xem các ví dụ sau:

fn main() {
format!("test");
format!("hello {}", "world!");
format!("x = {}, y = {y}", 10, y = 30);

let z = 100;
format!("z = {z}");
}

.to_string() để convert một giá trị thành String

Để convert một giá trị thành String, thay vì sử dụng format!() thì người ta hay sử dụng to_string. Method này sẽ sử dụng Display formatting trait.

fn main() {
// Thay vì
format!("single string");

// Sử dụng
"single string".to_string();
}

References

  • https://doc.rust-lang.org/std/macro.format.html