todo!

Đôi khi bạn sẽ cần viết code một cách tổng quát, định nghĩa một loạt các function trước để hình dung ra flow của project, liệt kê sẵn một loạt các function mà bạn dự định sẽ implementent và sử dụng sau:

struct Book {} // Okay, first I need a book struct.
        // Nothing in there yet - will add later

enum BookType { // A book can be hardcover or softcover, so add an enum
  HardCover,
  SoftCover,
}

fn get_book(book: &Book) -> Option<String> {} // ⚠️ get_book should take a &Book and return an Option<String>

fn delete_book(book: Book) -> Result<(), String> {} // delete_book should take a Book and return a Result...
                          // TODO: impl block and make these functions methods...
fn check_book_type(book_type: &BookType) { // Let's make sure the match statement works
  match book_type {
    BookType::HardCover => println!("It's hardcover"),
    BookType::SoftCover => println!("It's softcover"),
  }
}

fn main() {
  let book_type = BookType::HardCover;
  check_book_type(&book_type); // Okay, let's check this function!
}

Chúng ta chưa dùng đến, nhưng compiler vẫn sẽ không happy với get_bookdelete_book.

error[E0308]: mismatched types
 --> src\main.rs:32:29
  |
32 | fn get_book(book: &Book) -> Option<String> {}
  |  --------         ^^^^^^^^^^^^^^ expected enum `std::option::Option`, found `()`
  |  |
  |  implicitly returns `()` as its body has no tail or `return` expression
  |
  = note:  expected enum `std::option::Option<std::string::String>`
      found unit type `()`

error[E0308]: mismatched types
 --> src\main.rs:34:31
  |
34 | fn delete_book(book: Book) -> Result<(), String> {}
  |  -----------        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ expected enum `std::result::Result`, found `()`
  |  |
  |  implicitly returns `()` as its body has no tail or `return` expression
  |
  = note:  expected enum `std::result::Result<(), std::string::String>`
      found unit type `()`

Khi này chúng ta sử dụng todo!(), Rust sẽ compile và không complain gì về những function dang dở này nữa.

struct Book {}

fn get_book(book: &Book) -> Option<String> {
  todo!() // todo means "I will do it later, please be quiet"
}

fn delete_book(book: Book) -> Result<(), String> {
  todo!()
}

fn main() {}

References