Package layout

Được mô tả trong Cargo book, một crate trong Rust sẽ có layout như sau:

.
├── Cargo.lock
├── Cargo.toml
├── src/
│   ├── lib.rs
│   ├── main.rs
│   ├── helper.rs
│   ├── utils/
│  │  ├── mod.rs
│   │   └── math.rs
│   └── bin/
│    ├── named-executable.rs
│      └── another-executable.rs
├── benches/
│   ├── large-input.rs
│   └── multi-file-bench.rs
├── examples/
│   ├── simple.rs
│   └── complex.rs
└── tests/
  ├── some-integration-tests.rs
  └── multi-file-test/
    ├── main.rs
    └── test_module.rs
 • Cargo.tomlCargo.lock dược đặt ở thư mục gốc của package. Thường để sử dụng các library nào đó, người ta sẽ hướng dẫn bạn thêm một dòng ví dụ log = "0.6" bên dưới section [dependencies] hoặc [dev-dependencies]. Không nên đụng đến file Cargo.lock do nó được generate tự động.
 • Source code được đặt trong thư mục src.
 • File chính của library crate là src/lib.rs.
 • File chính của binary crate là src/main.rs.
 • Benchmark code được đặt trong thư mục benches.
 • Code ví dụ (examples) được đặt trong thư mục examples.
 • Integration tests được đặt trong thư mục tests.
 • helper.rsutils/ được gọi là các module. Nếu module là một thư mục gồm nhiều file khác, file mod.rs được coi như là file index của module đó. Xem thêm về modules tại đây.