Packages và Crates

Package là một hoặc nhiều crates. Một package gồm một file Cargo.toml mô tả cách để build các crates đó.

Crate có thể là một binary crate hoặc library crate.

  • binary crate có thể được compile thành binary và có thể thực thi được, ví dụ như một command-line hoặc server. Một binary crate bắt buộc phải có một hàm main()
  • library crate không cần hàm main(). Library crate dùng để share các tính năng cho các project khác.