Using Trait Bounds to Conditionally Implement Methods

Ta có thể implement 1 method có điều kiện cho bất kỳ type nào có implement một trait khác cụ thể. Ví dụ để dễ hiểu hơn dưới đây:

use std::fmt::Display;

struct Pair<T> {
 x: T,
 y: T,
}

impl<T> Pair<T> {
 fn new(x: T, y: T) -> Self {
  Self { x, y }
 }
}

impl<T: Display + PartialOrd> Pair<T> {
 fn cmp_display(&self) {
  if self.x >= self.y {
   println!("The largest member is x = {}", self.x);
  } else {
   println!("The largest member is y = {}", self.y);
  }
 }
}

impl<T> Pair<T> implement function new trả về kiểu dữ liệu Pair<T> với T là generic (bất kỳ kiểu dữ liệu nào.

impl<T: Display + PartialOrd> Pair<T> implement function cmp_display cho mọi generic T với T đã được implement Display + PartialOrd trước đó rồi (do đó mới có thể sử dụng các behavior của Display (println!("{}")) và PartialOrd (>, <, ...) được.