Blanket implementations

Ta cũng có thể implement 1 trait có điều kiện cho bất kỳ kiểu dữ liệu nào có implement một trait khác rồi. Implementation của một trait cho 1 kiểu dữ liệu khác thỏa mãn trait bound được gọi là blanket implementations và được sử dụng rộng rãi trong Rust standard library. Hơi xoắn não nhưng hãy xem ví dụ dưới đây.

Ví dụ: ToString trait trong Rust standard library, nó được implement cho mọi kiểu dữ liệu nào có được implement Display trait.

impl<T: Display> ToString for T {
  // --snip--
}

Có nghĩa là, với mọi type có impl Display, ta có hiển nhiên thể sử dụng được các thuộc tính của trait ToString.

let s = 3.to_string(); // do 3 thoaỏa manãn Display

Do 3 thỏa mãn điều kiện là đã được impl Display for i32. (https://doc.rust-lang.org/std/fmt/trait.Display.html#impl-Display-11)