Supertraits

Rust không có khái niệm "kế thừa" như trong OOP. Nhưng bạn có thể định nghĩa một trait là một tập hợp của các trait khác.

#![allow(unused)]
fn main() {
trait Person {
 fn name(&self) -> String;
}

// Person là một supertrait của Student.
// Implement Student yêu cầu bạn phải cũng phải impl Person.
trait Student: Person {
  fn university(&self) -> String;
}

trait Programmer {
  fn fav_language(&self) -> String;
}

// CompSciStudent (computer science student) là một subtrait
// của cả Programmer và Student.
//
// Implement CompSciStudent yêu cầu bạn phải impl tất cả supertraits.
trait CompSciStudent: Programmer + Student {
  fn git_username(&self) -> String;
}

fn comp_sci_student_greeting(student: &dyn CompSciStudent) -> String {
  format!(
    "My name is {} and I attend {}. My favorite language is {}. My Git username is {}",
    student.name(),
    student.university(),
    student.fav_language(),
    student.git_username()
  )
}

}