Trait Inheritance

pub trait B: A {}

Cái này không hẳn gọi là Trait Inheritance, cái này đúng hơn gọi là "cái nào implement cái B thì cũng nên implement cái A". AB vẫn là 2 trait độc lập nên vẫn phải implemenet cả 2.

impl B for Z {}
impl A for Z {}

Inheritance thì không được khuyến khích sử dụng.