mut

Mọi biến trong Rust mặc định là immutable, có nghĩa là không thể thay đổi, không thể gán bằng một giá trị khác.

fn main() {
let a = 1;
a = 2;
}

// error[E0384]: cannot assign twice to immutable variable `a`
// --> src/main.rs:4:1
//  |
// 3 | let a = 1;
//  |   -
//  |   |
//  |   first assignment to `a`
//  |   help: consider making this binding mutable: `mut a`
// 4 | a = 2;
//  | ^^^^^ cannot assign twice to immutable variable

Để có thể thay đổi giá trị của biến, ta thêm từ khóa mut sau let.

fn main() {
let mut a = 1;
a = 2;

println!("a = {}", a);
}

Ta cũng có thể khai báo lại biến đó để assign lại giá trị mới:

fn main() {
let a = 1;
let a = a + 1;
}