uninitialized variable

Variable mà chưa được gán giá trị được gọi là uninitialized variable.

fn main() {
 let my_variable; // ⚠️
}

Rust sẽ không compile và bạn sẽ không thể sử dụng cho đến khi my_variable được gán giá trị nào đó. Ta có thể lợi dụng điều này:

 • Khai báo uninitialized variable.
 • Gán giá trị cho nó trong 1 scope khác
 • Vẫn giữ được giá trị của của variable đó khi ra khỏi scope.
fn main() {
 let my_number;
 {
  my_number = 100;
 }

 println!("{}", my_number);
}

Hoặc phức tạp hơn

fn loop_then_return(mut counter: i32) -> i32 {
 loop {
  counter += 1;
  if counter % 50 == 0 {
   break;
  }
 }

 counter
}

fn main() {
 let my_number;

 {
  // Pretend we need to have this code block
  let number = {
   // Pretend there is code here to make a number
   // Lots of code, and finally:
   57
  };

  my_number = loop_then_return(number);
 }

 println!("{}", my_number); // 100
}