anyhow

anyhow là thư viện giúp đơn giản hóa việc handle lỗi trong Rust application.

File: Cargo.toml

[dependencies]
anyhow = "1"

Cách sử dụng

 • Sử dụng anyhow::Result<T> thay cho Result của std. Ta không cần định nghĩa Error trả về. Trong function sử dụng ? để trả mọi error đã được impl std::error::Error lên level cao hơn.

  #![allow(unused)]
  fn main() {
  use anyhow::Result;
  
  fn get_cluster_info() -> Result<ClusterMap> {
    let config = std::fs::read_to_string("cluster.json")?;
    let map: ClusterMap = serde_json::from_str(&config)?;
    Ok(map)
  }
  }
 • Thêm context để debug dễ hơn:

  use anyhow::{Context, Result};
  
  fn main() -> Result<()> {
    ...
    it.detach().context("Failed to detach the important thing")?;
  
    let content = std::fs::read(path)
      .with_context(|| format!("Failed to read instrs from {}", path))?;
    ...
  }
  Error: Failed to read instrs from ./path/to/instrs.json
  
  Caused by:
    No such file or directory (os error 2)
  
 • Return lỗi nhanh hơn với macros anyhow!, bail!, ensure!

  #![allow(unused)]
  fn main() {
  return Err(anyhow!("Missing attribute: {}", missing));
  }
  #![allow(unused)]
  fn main() {
  bail!("Missing attribute: {}", missing);  
  }
  #![allow(unused)]
  fn main() {
  ensure!(user == 0, "only user 0 is allowed");
  }

References