log

log là thư viện logging lightweight cho Rust application.

File: Cargo.toml

[dependencies]
log = "0.4"

Cách sử dụng

#![allow(unused)]
fn main() {
use log::{info, trace, warn};

pub fn shave_the_yak(yak: &mut Yak) {
  trace!("Commencing yak shaving");

  loop {
    match find_a_razor() {
      Ok(razor) => {
        info!("Razor located: {}", razor);
        yak.shave(razor);
        break;
      }
      Err(err) => {
        warn!("Unable to locate a razor: {}, retrying", err);
      }
    }
  }
}
}

env_logger

log thường được sử dụng với env_logger để cấu hình logging thông qua biến môi trường.

Mặc định, env_logger ghi log ra stderr.

File: Cargo.toml

[dependencies]
log = "0.4.0"
env_logger = "0.8.4"

Ví dụ:

File: src/main.rs

fn main() {
 env_logger::init();

 info!("starting up");
 error!("this is error!");
 debug!("this is debug {}!", "message");
}
$ RUST_LOG=error cargo run
[2022-07-11T02:12:24Z ERROR main] this is error
$ RUST_LOG=info cargo run
[2022-07-11T02:12:24Z INFO main] starting up
[2022-07-11T02:12:24Z ERROR main] this is error
$ RUST_LOG=debug cargo run
[2022-07-11T02:12:24Z INFO main] starting up
[2022-07-11T02:12:24Z ERROR main] this is error
[2022-07-11T02:12:24Z DEBUG main] this is debug message!

Filter log theo module name:

$ RUST_LOG=main=info cargo run
[2022-07-11T02:12:24Z INFO main] starting up
[2022-07-11T02:12:24Z ERROR main] this is error

Hiện mọi log level cho module main:

$ RUST_LOG=main cargo run
[2022-07-11T02:12:24Z INFO main] starting up
[2022-07-11T02:12:24Z ERROR main] this is error
[2022-07-11T02:12:24Z DEBUG main] this is debug message!

References

References