indoc

indoc là một crate nhỏ nhưng hữu ích giúp canh lề (indented documents). indoc!() macro nhận multiline string và un-indents lúc compile time, xoá tất cả khoảng trắng đầu tiên trên cách dòng dựa theo dòng đầu tiên.

Cài đặt

cargo add indoc

Hoặc

# File: Cargo.toml

[dependencies]
indoc = "1"

Ví dụ

use indoc::indoc;

fn main() {
  let testing = indoc! {"
    def hello():
      print('Hello, world!')

    hello()
  "};

  let expected = "def hello():\n  print('Hello, world!')\n\nhello()\n";
  assert_eq!(testing, expected);
}

indoc cũng hoạt động với raw string r# ... # và byte string b" ... ".

References