rayon

rayon là thư viện data-parallelism cho Rust, gọn nhẹ và dễ dàng convert từ code tính toán tuần tự sang song song mà vẫn đảm bảo không lỗi data-race.

Cài đặt

cargo add rayon

Hoặc

# File: Cargo.toml

[dependencies]
rayon = "1.5"

Ví dụ

#![allow(unused)]
fn main() {
use rayon::prelude::*;

fn sum_of_squares(input: &[i32]) -> i32 {
  input.par_iter() // <-- chỉ cần sử dụng `par_iter()` thay vì `iter()`!
     .map(|&i| i * i)
     .sum()
}
}

Parallel iterators sẽ phụ trách việc chia data thành nhiều tasks nhỏ như thế nào và sẽ đáp ứng linh hoạt để đạt maximum performance. Ngoài ra, Rayon cũng cung cấp 2 function joinscope để bạn có thể chủ động điều khiển việc parallel tasks.

Để tìm hiểu thêm về cách rayon hoạt động bạn có thể đọc thêm bài blog từ tác giả: https://smallcultfollowing.com/babysteps/blog/2015/12/18/rayon-data-parallelism-in-rust/

demo & bench

Trong repo của rayon có rất nhiều demo và bench, để xem danh sách demo hoặc bench:

$ git clone https://github.com/rayon-rs/rayon && cd rayon/rayon-demo 
$ cargo run --release -- --help

Usage: rayon-demo bench
    rayon-demo <demo-name> [ options ]
    rayon-demo --help

A collection of different benchmarks of Rayon. You can run the full
benchmark suite by executing `cargo bench` or `rayon-demo bench`.

Alternatively, you can run individual benchmarks by running
`rayon-demo foo`, where `foo` is the name of a benchmark. Each
benchmark has its own options and modes, so try `rayon-demo foo
--help`.

Benchmarks:

 - life : Conway's Game of Life.
 - nbody: A physics simulation of multiple bodies attracting and repelling
      one another.
 - sieve: Finding primes using a Sieve of Eratosthenes.
 - matmul: Parallel matrix multiplication.
 - mergesort: Parallel mergesort.
 - noop: Launch empty tasks to measure CPU usage.
 - quicksort: Parallel quicksort.
 - tsp: Traveling salesman problem solver (sample data sets in `data/tsp`).

Quicksort benchmark:

$ cargo run --release quicksort bench

seq: sorted 250000000 ints: 22.268583 s
par: sorted 250000000 ints: 4.172599 s
speedup: 5.34x

Demo nbody visualize: gõ s để chạy tuần tự và p để parallel

cargo run --release -- nbody visualize

References