polars

Xử lý DataFrame lớn, dễ sử dụng, hiệu năng cao và có nhiều ưu điểm giống với Pandas nổi tiếng. Polars cũng được hỗ trợ trên Python.

Cài đặt

cargo add polars

Hoặc

# File: Cargo.toml

[dependencies]
polars = { version = "x", features = ["lazy", ...]}

Ví dụ

#![allow(unused)]
fn main() {
use std::fs::File;

use chrono::prelude::*;
use polars::prelude::*;

let mut df: DataFrame = df!(
  "integer" => &[1, 2, 3],
  "date" => &[
      NaiveDate::from_ymd_opt(2025, 1, 1).unwrap().and_hms_opt(0, 0, 0).unwrap(),
      NaiveDate::from_ymd_opt(2025, 1, 2).unwrap().and_hms_opt(0, 0, 0).unwrap(),
      NaiveDate::from_ymd_opt(2025, 1, 3).unwrap().and_hms_opt(0, 0, 0).unwrap(),
  ],
  "float" => &[4.0, 5.0, 6.0],
  "string" => &["a", "b", "c"],
)
.unwrap();
println!("{}", df);
}

References

 • https://pola.rs