Cài đặt Rust

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt Rust trên hệ điều hành Windows, macOS và Linux. Bạn cũng có thể tự tham khảo trên trang chủ của Rust: https://www.rust-lang.org/tools/install

Cài đặt Rust trên macOS, Linux

Mở Terminal và chạy lệnh sau:

curl --proto '=https' --tlsv1.2 -sSf https://sh.rustup.rs | sh

Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt, bạn có thể kiểm tra phiên bản Rust bằng cách mở Terminal và chạy lệnh sau:

rustc --version

Cài đặt Rust trên Windows

Để tải xuống trình cài đặt Rust, bạn cần truy cập vào trang web chính thức của Rust tại địa chỉ https://forge.rust-lang.org/infra/other-installation-methods.html

Chạy tập tin rustup-init.exe để bắt đầu quá trình cài đặt Rust trên máy tính của mình.

References