Rust Playground

https://play.rust-lang.org giúp chúng ta chạy Rust code trực tiếp trên trình duyệt mà không cần cài đặt Rust trên máy.

Một số tips:

  • Bấm Run để chạy code. Có thể chuyển đổi giữa các version của Rust.
  • Chọn Release thay vì Debug để chạy nhanh hơn (nhưng thiếu một số thông tin debug).
  • Chọn Share để chia sẻ link đoạn code với người khác.
  • Rustfmt sẽ tự động format code của bạn (như cargo fmt).
  • Clippy sẽ kiểm tra code của bạn và đưa ra gợi ý (như cargo clippy).