Cargo

cargo là package management tool official của Rust.

cargo có rất nhiều tính năng hữu ích để improve code quality và nâng cao tốc độ của lập trình viên. cargo có hẳn một quyển sách riêng: The Cargo Book

Những tính năng phổ biến mà bạn sẽ phải dùng hằng ngày:

  • cargo add <crate>: cài đặt crate mới từ https://crates.io, crate sẽ được thêm vào Cargo.toml.
  • cargo t hoặc cargo test: run mọi tests (unit tests, doc tests, integration tests).
  • cargo fmt: format code.
  • cargo clippy: lint để bắt các lỗi phổ biến trong lập trình, code đẹp hơn, chạy nhanh hơn, etc. https://github.com/rust-lang/rust-clippy