Closure

Hay còn được gọi là anonymous functions hay lambda functions. Khác với function bình thường, kiểu dữ liệu của tham số đầu vào và kiểu dữ liệu trả ra là không bắt buộc.

Function bình thường:

fn get_square_value(i: i32) -> i32 {
 i * i
}

fn main() {
 let x = 2;
 println!("{}", get_square_value(x));
}

Closure:

fn main() {
 let x = 2;

 let square = |i: i32| -> i32 {
   i * i
 };

 println!("{}", square(x));
}

Closure không cần data type

fn main() {
 let x = 2;

 let square = |i| {
  i * i
 };

 println!("{}", square(x));
}

Tham số của của closure được đặt giữa 2 dấu: ||.

Closure không có tham số

Với closure không có tham số, ta viết như sau:

#![allow(unused)]
fn main() {
let func = || { 1 + 1 };
}

Closure chỉ có một mệnh đề

Dấu ngoặc {} cũng không bắt buộc nếu nội dung của closure chỉ có một mệnh đề.

#![allow(unused)]
fn main() {
let func = || 1 + 1;
}

Vừa định nghĩa, vừa thực thi

fn main() {
 let x = 2;

 let square = |i| -> i32 { // ⭐️ nhưng bắt buộc khai báo return type
  i * i
 }(x);

 println!("{}", square);
}