Project đầu tiên

Sau khi cài đặt Rust thành công, bạn có thể bắt đầu sử dụng Cargo (một công cụ quản lý gói mạnh mẽ được tích hợp sẵn trong Rust) để khởi tạo project hello world đầu tiên.

Bước 1: Tạo một package mới

Để bắt đầu với Cargo, bạn cần tạo một package mới bằng lệnh cargo new <name>. Ví dụ, để tạo một package mới với tên là hello_world, bạn chạy lệnh sau đây:

$ cargo new hello_world
# Created binary (application) `hello_world` package

Cargo sẽ tạo ra một package mới với một file Cargo.toml và một thư mục src. File Cargo.toml chứa tất cả các thông tin liên quan đến package của bạn.

$ tree .
.
├── Cargo.toml
└── src
    └── main.rs

2 directories, 2 files

Hãy xem nội dung của src/main.rs

fn main() {
    println!("Hello, world!");
}

Bước 2: Biên dịch và chạy chương trình

Tiếp theo, để biên dịch chương trình của bạn, hãy chạy lệnh cargo build. Sau khi quá trình biên dịch kết thúc, Cargo sẽ tạo ra một thư mục mới có tên target, chứa tệp thực thi của chương trình.

$ cargo build

# Compiling hello_world v0.1.0 (/Users/duyet/project/hello_world)
#    Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.67s

Để chạy chương trình, bạn có thể sử dụng lệnh ./target/debug/<name>. Ví dụ, để chạy chương trình hello_world, bạn có thể chạy lệnh sau đây:

$ ./target/debug/hello_world
# Hello, world!

Kết quả sẽ hiển thị trên màn hình là "Hello, world!". Ngoài ra, bạn cũng có thể biên dịch và chạy chương trình chỉ trong một bước bằng cách sử dụng lệnh cargo run.

$ cargo run
# Hello, world!

References