Rc<T>, Reference Counted

Rc<T> cung cấp giá trị shared ownership của một giá trị kiểu T, được cấp phát trên heap. Nếu ta gọi .clone() trên Rc tạo ra một con trỏ mới đến cùng một phần cấp phát trên heap.

Về lý thuyết Rc<T> cho phép chúng ta có nhiều "owner" pointer cho cùng một giá trị, thường là giá trị có kích thước lớn.

Về kỹ thuật, Rc<T> chứa một bộ counter, tự động tăng mỗi khi Rc được clone và giảm khi giá trị giữ con bỏ bị huỷ hoặc out of scope. Khi con trỏ Rc cuối cùng đến allocation thì con trỏ tự động bị huỷ (destroyed), giá trị được lưu trữ trong phần cấp phát đó (thường được gọi là “inner value”) cũng sẽ bị hủy.

#![allow(unused)]
fn main() {
use std::rc::Rc;

let rc = Rc::new(vec![1.0, 2.0, 3.0]);

// Method-call syntax
let rc2 = rc.clone();
}

Shared references trong Rust mặc định không cho phép mutation, Rc cũng thế. Nếu muốn chúng ta phải đặt Cell hoặc RefCell bên trong Rc, xem ví dụ.

use std::rc::Rc;

struct Data {
  name: String,
  // ...other fields
}

fn main() {
  // Create a reference-counted `Owner`.
  let p1: Rc<Data> = Rc::new(
    Data {
      name: "Duyet".to_string(),
    }
  );

	let p2 = p1.clone();
	let p3 = p1.clone();

	// Drop p1
	drop(p1);

	// Mặc dù đã drop p1 nhưng chúng ta vẫn có thể truy cập đến
	// các giá trị của p2 và p3. Bởi p1 là Rc<Data> tức chỉ chứa
	// con trỏ đến Data. Data sẽ chỉ bị drop sau khi không còn con
	// trỏ nào đến nó nữa.
	println!("p2 {}", p2.name);
  println!("p3 {}", p3.name);
}