Implement Trait cho một Type

Bây giờ ta định implement các method của trait Summary cho từng type. Ví dụ dưới đây ta có struct NewsArticlestruct Tweet, và ta định nghĩa summarize cho 2 struct này.

  pub trait Summary {
    fn summarize(&self) -> String;
  }

  pub struct NewsArticle {
    pub headline: String,
    pub location: String,
    pub author: String,
    pub content: String,
  }

  impl Summary for NewsArticle {
    fn summarize(&self) -> String {
      format!("{}, by {} ({})", self.headline, self.author, self.location)
    }
  }

  pub struct Tweet {
    pub username: String,
    pub content: String,
    pub reply: bool,
    pub retweet: bool,
  }

  impl Summary for Tweet {
    fn summarize(&self) -> String {
      format!("{}: {}", self.username, self.content)
    }
  }

Implement trait cho type giống như impl bình thường, chỉ có khác là ta thêm trait name và keyword for sau impl. Bây giờ Summary đã được implement cho NewsArticleTweet, người sử dụng crate đã có thể sử dụng các phương thức của trait như các method function bình thường. Chỉ một điều khác biệt là bạn cần mang trait đó vào cùng scope hiện tại cùng với type để có thể sử dụng. Ví dụ:

use aggregator::{Summary, Tweet}; // <-- same scope

fn main() {
 let tweet = Tweet {
  username: String::from("horse_ebooks"),
  content: String::from("of course, as you probably already know, people"),
  reply: false,
  retweet: false,
 };

 println!("1 new tweet: {}", tweet.summarize());
 // 1 new tweet: horse_ebooks: of course, as you probably already know, people
}

Rust Playground: https://play.rust-lang.org/?version=stable&mode=debug&edition=2021&gist=dc563051aecebae4344776c06fb1b49d

Chúng ta có thể implement trait cho mọi type khác bất kỳ, ví dụ implement Summary cho Vec<T> trong scope của crate hiện tại.

pub trait Summary {
 fn summarize(&self) -> String;
}

impl<T> Summary for Vec<T> {  // <-- local scope
 fn summarize(&self) -> String {
  format!("There are {} items in vec", self.len())
 }
}

fn main() {
 let vec = vec![1i32, 2i32];
 println!("{}", vec.summarize());
 // There are 2 items in vec
}

Rust Playground: https://play.rust-lang.org/?version=stable&mode=debug&edition=2021&gist=dcaa812fab222ec0c713a38b066bda20

Bạn sẽ không thể implement external traits trên external types. Ví dụ ta không thể implement Display cho Vec<T> bởi vì DisplayVec<T> được định nghĩa trong standard library, trong trong crate hiện tại. Rule này giúp tránh chống chéo và chắc chắn rằng không ai có thể break code của người khác và ngược lại.